VEDTÆGTER FOR TEAM SOLRØD

§ 1 Navn og hjemsted Erhvervsklubbens navn er Team Solrød. Erhvervsklubben er hjemmehørende i Solrød Kommune. § 2 Formål Erhvervsklubben...

§ 1
Navn og hjemsted

Erhvervsklubbens navn er Team Solrød.

Erhvervsklubben er hjemmehørende i Solrød Kommune.

§ 2
Formål

Erhvervsklubben har til formål at styrke idrætten i Solrød Kommune bl.a. ved at bidrage til idrætsprojekter og/eller aktiviteter i kommunens idrætsforeninger efter nærmere fastlagte kriterier.

Derudover er formålet gennem idrætsrelaterede og sociale aktiviteter at opbygge og pleje det lokale erhvervsnetværk i medlemskredsen, samt at skabe indsigt i og mulighed for Offentlig Privat Samarbejder (OPS) omkring forbedringer for idrætten i Solrød Kommune.

§ 3
Medlemskab

Team Solrød er en klub for erhvervsvirksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der støtter op om idrætten i Solrød Kommune.

Medlemmer er de erhvervsvirksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der yder det fastsatte kontingent.
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet, der dækker det efterfølgende kalenderår, opkræves årligt forud og dækker medlemskab i kalenderåret.
Ved indmeldelse i løbet af et kalenderår kan bestyrelsen efter ansøgning beslutte at nedsætte kontingentet forholdsmæssigt.

§ 4
Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til Team Solrøds sekretariat og kan alene finde sted med 4 ugers varsel til udgangen af et kalenderår.

Bestyrelsen kan efter foregående varsel på mindst 4 uger slette et medlem, som er i restance med kontingentbetaling.

Derudover kan medlemmer kun ekskluderes, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer for det.

§ 5
Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Stiftende generalforsamling tænkes afholdt i april måned 2010.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers varsel ved personligt brev/mail og/eller annonce i lokale medier.

§ 6
Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Regnskabsaflæggelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

§ 7

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden eller sekretæren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Adgang til deltagelse og stemmeafgivelse har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Derudover deltager medarbejder(e) fra Team Solrøds sekretariat samt eventuelle eksterne rådgivere / inviterede gæster uden stemmeret.

Stemmeafgivelse kan alene ske ved personligt fremmøde. Personlige medlemmer har én stemme, mens der til erhvervs- og organisationsmedlemsskab er knyttet to stemmer.

Stemmeafgivelse foregår normalt ved håndsoprækning. Skriftlige afstemninger afholdes på begæring af mindst to medlemmer.

Vedtagelse sker ved simpelt stemmeflertal – dog undtaget vedtægtsændringer og opløsning af erhvervsklubben (se §§ 14 og 15).

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning i bestyrelsen eller ved skriftlig begæring fra mindst 25 % af erhvervsklubbens medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, og senest 1 måned fra begæringen er formanden i hænde.

§ 10
Bestyrelsen

Erhvervsklubbens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af:

– Formand: Borgmesteren i Solrød Kommune

– 1 politisk udpeget medlem af Social, Sundheds- og Fritidsudvalget

– 3 repræsentanter fra medlemskredsen valgt på generalforsamlingen

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde med næstformand og kasserer.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af året, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal ved førstkommende bestyrelsesmøde, og evt. nødvendig omkonstituering foretages samtidig.

Bestyrelsen holder møde mindst 3 gange årligt. Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes, hvis formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Mødeindkaldelse sker med mindst 7 dages varsel, med angivelse af dagsorden.

Referat fra bestyrelsesmøderne udsendes til alle medlemmerne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand samt mindst halvdelen af den øvrige bestyrelse er til stede.

Beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende.
Sekretariatsfunktion varetages af administrationen i Solrød Kommune.

§ 11
Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen fastlægger årligt budgettet for det kommende år.

Bestyrelsen arbejder for at etablere medlemsfordele for Team Solrøds medlemmer.

Bestyrelsen arbejder for etablering af Offentligt Private Samarbejder i forhold til at fremme mulighederne for idrætsudøvelse i Solrød Kommune.

Bestyrelsen indstiller til afgørelser om fordeling af støtte til lokale idrætsprojekter og/eller aktiviteter, jf. nærmere bestemmelser herfor.

§ 12
Regnskab og revision

Erhvervsklubbens regnskab følger kalenderåret.

Kassereren skal inden 1. februar fremlægge regnskabet, revideret af erhvervsklubbens revisor.

§ 13
Tegning og hæftelse

Erhvervsklubben forpligtes økonomisk ved underskrift af formanden, eller i dennes fravær næstformanden.
Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren.
Erhvervsklubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 14
Vedtægtsændringer

Der kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen for vedtægtsændringer.

§ 15
Opløsning af foreningen

Opløsning af erhvervsklubben kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for opløsning ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst halvdelen af medlemskredsen er til stede.

De 2 på hinanden følgende generalforsamlinger skal afholdes med mellem én og to måneders interval. Forslag til opløsning skal fremstå af dagsordenen.

Erhvervsklubbens formue skal tilfalde idrætten i Solrød Kommune – efter nærmere beslutning på generalforsamlingen.