Om
TEAM SOLRØD

BlivMedlem_Forside

Team Solrød – en lokal organisation 

Team Solrød er en idræts- og erhvervsklub for virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, som interesserer sig for idrættens muligheder og vilkår i Solrød Kommune. 

Team Solrøds formål er at styrke idrætslivet i Solrød Kommune økonomisk, bl.a. ved at bidrage til idrætsprojekter og aktiviteter i kommunens mangfoldige idrætsliv.

Hvad får jeg ud af at være medlem?

For en lokal virksomhed lægger den lokale kultur og generelle tryghed en vigtig bund under lokalbefolkningens – og dermed virksomhedens – eksistens.

Ansvarlige virksomheder føler et ansvar overfor det omgivende samfund og kan med et medlemskab af Team Solrød eksponere deres vilje til at støtte lokalsamfundets ve og vel.

Gennem medlemskabet støtter du det lokale idrætsliv og sikrer foreningerne gode muligheder for at udvikle sig.

Sammen med de andre sponsorer støtter du lokalt og bredt. Samtidig bliver du medlem af et større fællesskab, som bevidst tager et lokalt, socialt ansvar.

I fællesskab kan vi se ting lykkes – selvom det ind imellem kan være problematisk – og glæde os over, at Solrøds foreningsliv udfolder sig til gavn for alle idrætsgrene og aldersgrupper.

Sidst – men bestemt ikke mindst – får du muligheden for at udbygge og cementere dit professionelle netværk, gennem de spændende netværksarrangementer vi tilbyder gennem foreningen.

Hvordan er Team Solrød organiseret?

Team Solrød er oprettet på initiativ af Solrød Byråd, og den siddende borgmester er ifølge vedtægterne formand. 

Team Solrød har indstillingsret til fordeling af den kommunale idrætsanlægsfond og bliver taget med på råd, når der er tale om nye udviklingsprojekter, som vil gavne det lokale idrætsliv.

Team Solrød opbygger og plejer, gennem idrætsrelaterede og sociale aktiviteter, det lokale erhvervsnetværk i medlemskredsen. 

Team Solrød kan hjælpe dig med at få det fulde udbytte af dit medlemskab, ved blandt andet at promovere vores aktiviteter gennem den lokale presse og vores Facebook aktiviteter

team_solrod_søg_om_støtte
Borgmester Emil Blücher udendørs

Team Solrød – foreningen hvor netværk og socialt ansvar går op i en højere enhed

Team Solrød er en unik mulighed for at støtte det lokale forenings- og idrætsliv. Som medlem af vores forening bliver du en del af et erhvervsnetværk, med stærk lokal forankring, og vilje til at få ting til at ske.

”Limen” i Team Solrød er idrætten, hvilket blandt andet kommer til udtryk når vi:

· Giver konkret støtte gennem Team Solrøds Støttefond

· Uddeler Team Solrød Prisen til lokale ildsjæle

· Holder medlemsarrangementer med idræt som omdrejningspunkt – eksempelvis fægtning, klatring, boldspil, gocart, bowling og meget andet!

Vi har et mål om at det skal være spændende og sjovt, at være medlem af Team Solrød, så du som medlem får lyst til at gøre forretning med andre i netværket.

Et medlemskab er dermed en god måde at tage et lokalt socialt ansvar, få nye professionelle bekendtskaber samt til at promovere din virksomhed eller organisation.

Team Solrød har siden 2010 støttet op om forenings- og idrætslivet i Solrød Kommune med mere end 1,2 millioner kroner. Sponsoraterne gør en konkret forskel for kommunens borgere, og er et udtryk for et vellykket offentligt-privat samarbejde som giver værdi for både giver og modtager.

Jeg håber derfor at du vil overveje at blive en del af Team Solrød – både for din egen skyld, og til glæde og gavn for foreningerne i vores kommune.

Formand Emil Blücher

Bestyrelsen

Formand
Emil Blücher

Næstformand
Jens Lundgaard

Kasserer
Finn Jensen

Bestyrelsesmedlem
Morten Scheelsbeck

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Thams

Suppleant
Jens Hockerup Hansen

Suppleant (billede på vej)
Rene Larsen

vedtægter
TEAM SOLRØD

Erhvervsklubben navn er Team Solrød.

Erhvervsklubben er hjemmehørende i Solrød Kommune..

Erhvervsklubben har til formål at styrke idrætten i Solrød Kommune bl.a. ved at bidrage til idrætsprojekter og/eller aktiviteter i kommunens idrætsforeninger efter nærmere fastlagte kriterier.

Derudover er formålet gennem idrætsrelaterede og sociale aktiviteter at opbygge og pleje det lokale erhvervsnetværk i medlemskredsen, samt at skabe indsigt i og mulighed for Offentlig Privat Samarbejder (OPS) omkring forbedringer for idrætten i Solrød Kommune.

Team Solrød er en klub for erhvervsvirksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der støtter op om idrætten i Solrød Kommune.

Medlemmer er de erhvervsvirksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der yder det fastsatte kontingent.
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet, der dækker det efterfølgende kalenderår, opkræves årligt forud og dækker medlemskab i kalenderåret.
Ved indmeldelse i løbet af et kalenderår kan bestyrelsen efter ansøgning beslutte at nedsætte kontingentet forholdsmæssigt.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Team Solrøds sekretariat og kan alene finde sted med 4 ugers varsel til udgangen af et kalenderår.

Bestyrelsen kan efter foregående varsel på mindst 4 uger slette et medlem, som er i restance med kontingentbetaling.

Derudover kan medlemmer kun ekskluderes, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer for det.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Stiftende generalforsamling tænkes afholdt i april måned 2010.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers varsel ved personligt brev/mail og/eller annonce i lokale medier.

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden eller sekretæren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Adgang til deltagelse og stemmeafgivelse har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Derudover deltager medarbejder(e) fra Team Solrøds sekretariat samt eventuelle eksterne rådgivere / inviterede gæster uden stemmeret.

Stemmeafgivelse kan alene ske ved personligt fremmøde. Personlige medlemmer har én stemme, mens der til erhvervs- og organisationsmedlemsskab er knyttet to stemmer.

Stemmeafgivelse foregår normalt ved håndsoprækning. Skriftlige afstemninger afholdes på begæring af mindst to medlemmer.

Vedtagelse sker ved simpelt stemmeflertal – dog undtaget vedtægtsændringer og opløsning af erhvervsklubben (se §§ 14 og 15).

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning i bestyrelsen eller ved skriftlig begæring fra mindst 25 % af erhvervsklubbens medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, og senest 1 måned fra begæringen er formanden i hænde.

Erhvervsklubbens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af:

– Formand: Borgmesteren i Solrød Kommune

– 1 politisk udpeget medlem: Formanden for Kultur-, idræts og fritidsudvalget.

– 3 repræsentanter fra medlemskredsen valgt på generalforsamlingen

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde med næstformand og kasserer.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af året, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal ved førstkommende bestyrelsesmøde, og evt. nødvendig omkonstituering foretages samtidig.

Bestyrelsen holder møde mindst 3 gange årligt. Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes, hvis formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Mødeindkaldelse sker med mindst 7 dages varsel, med angivelse af dagsorden.

Referat fra bestyrelsesmøderne udsendes til alle medlemmerne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand samt mindst halvdelen af den øvrige bestyrelse er til stede.

Beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende.
Sekretariatsfunktion varetages af administrationen i Solrød Kommune.

Bestyrelsen fastlægger årligt budgettet for det kommende år.

Bestyrelsen arbejder for at etablere medlemsfordele for Team Solrøds medlemmer.

Bestyrelsen arbejder for etablering af Offentligt Private Samarbejder i forhold til at fremme mulighederne for idrætsudøvelse i Solrød Kommune.

Bestyrelsen indstiller til afgørelser om fordeling af støtte til lokale idrætsprojekter og/eller aktiviteter, jf. nærmere bestemmelser herfor.

Erhvervsklubbens regnskab følger kalenderåret.

Kassereren skal inden 1. februar fremlægge regnskabet, revideret af erhvervsklubbens revisor.

Erhvervsklubben forpligtes økonomisk ved underskrift af formanden, eller i dennes fravær næstformanden.
Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren.
Erhvervsklubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Der kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen for vedtægtsændringer.

Opløsning af erhvervsklubben kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for opløsning ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst halvdelen af medlemskredsen er til stede.

De 2 på hinanden følgende generalforsamlinger skal afholdes med mellem én og to måneders interval. Forslag til opløsning skal fremstå af dagsordenen.

Erhvervsklubbens formue skal tilfalde idrætten i Solrød Kommune – efter nærmere beslutning på generalforsamlingen.